Procesná bezpečnosť

Bezpečnostná architektúra každej organizácie je spravidla postavená na trojici pilierov: ľudia, technológie a procesy. Zmyslom konzultačných služieb v procesnej bezpečnosti je pomoc s vybudovaním procesnej bezpečnosti rovnocennej s technologickými opatreniami.

Okrem bezpečnostných technológií ponúkame:

  • návrh a zavedenie bezpečnostného programu
  • audit informačnej bezpečnosti
  • analýzu rizík
  • technický audit
  • penetračné testovanie, testovanie zraniteľnosti
  • vytvorenie bezpečnostnej politiky, smerníc, štandardov a manuálov
  • návrh a zavedenie systému zabezpečenia kontinuity a obnovy prevádzky (Business Continuity Management /Disaster Recovery)
  • bezpečnostnú podporu pri zavádzaní nových informačných systémov a pri zmenovom konaní (stanovenie a kontrola bezpečnostných požiadaviek)
  • konzultačné činnosti v oblasti informačnej bezpečnosti k štandardom ISO 27000, PCI DSS, Zákon o kybernetickej bezpečnosti č.69/2018 Z. z. a zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe