Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES   

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ:     KOLAS s.r.o.

Adresa:                     Tomášikova 10/G

                                    821 03 Bratislava


Zodpovedná osoba:  Tel. č.: +421 2 32 144 211

e-mail: zodpovednaosoba{zavináč}kolas.sk

 Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

 Adresa:                   Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

                                  Hraničná 12

                                  820 07 Bratislava 27

IČO:                          36064220

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 +421 2 323 132 20    

e-mail: statny.dozor{zavináč}pdp.gov.sk


1. Zoznam okruhov spracovateľských operácií

2. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

3. Používanie súborov cookies

4. Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov

5. Záznamy o spracovateľských činnostiach


Formuláre žiadostí pre uplatnenie práv dotknutých osôb (DO)


1. Právo na výmaz osobných údajov 

2. Právo na vylúčenie z automatického spracovania

3. Právo namietať

4. Právo na obmedzenie spracúvania 

5. Právo na opravu osobných údajov

6. Právo na prenosnosť osobných údajov

7. Právo na prístup