Projekt financovaný Európskou úniou

KYBERPORTÁL – Webový portál informácií z oblasti kybernetickej bezpečnosti

 

Názov projektu: Vývoj Webového portálu poskytujúceho služby zabezpečujúce využívanie dát verejnej správy v kombinácii s inými dátovými zdrojmi.

Tento projekt realizuje: KOLAS s.r.o ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Výška NFP: 195 882,62 €

Miesto realizovania projektu: Bratislava

Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na uľahčenie prístupu verejnosti k dôležitým údajom o základných službách, poskytovateľoch digitálnych služieb, prevádzkovateľoch základných služieb a ústredných orgánov podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Cieľom projektu je vytvoriť webový portál, ktorý umožní realizovať kyberbezpečnostné školenia, webináre, videoškolenia a e-learning formou online kurzov.


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk