Projekt financovaný Európskou úniou2

KYBERPORTÁL – Webový portál informácií z oblasti kybernetickej bezpečnosti 

  

Názov projektu: Vývoj Webového portálu poskytujúceho služby zabezpečujúce využívanie dát verejnej správy v kombinácii s inými dátovými zdrojmi. 

Tento projekt realizuje: KOLAS s.r.o ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

Výška NFP: 195 882,62 € 

Miesto realizovania projektu: Bratislava 

Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na uľahčenie prístupu verejnosti k dôležitým údajom o základných službách, poskytovateľoch digitálnych služieb, prevádzkovateľoch základných služieb a ústredných orgánov podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Cieľom projektu je vytvoriť webový portál, ktorý umožní realizovať kyberbezpečnostné školenia, webináre, videoškolenia a e-learning formou online kurzov. 


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7937686/


Dodatok č. 1 k zmluve: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8492988/


Detail projektu v systéme ITSM2014+: https://public-tst.itms2014.sk/projekt?id=9fc336a1-0bc8-45c5-9a5c-dd6cfdf5af00

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk